Category: นานาสาระ

หลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

                  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม   การมีชีวิตอยู่จึงสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ๆ  ครั้งใดที่เจอปัญหากับคน พึงตระหนักว่าทุกชีวิตมีค่าและมีศักย์ศรีเท่าเทียมกัน  ทุกคนจึงล้วนควรค่าแก่การได้เป็นมิตรด้วย เพียงว่าจะแง่มุมใด  ช่วงเวลาใด อย่างไรเท่านั้นเอง หากจิตไม่สงบจากปัญหาใด ๆ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ขอเชิญชวนกันเรียนรู้ถึงการมีชีวิตอยู่เผ้ารู้เผ้าดูความสำเร็จในการจัดการกับปัญหาและท้าทายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนว่า  “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”  ซึ่งอาจใช้หลักที่เป็นเหมือนพวงกุญแจเตรียมการไ

จัดการกลิ่นปาก

จัดการกลิ่นปาก               ปากเป็นเอก เลขเป็นโท  โบราณว่าไว้    ปากเป็นเอกได้จากการจัดการปัญหากลิ่นปาก  กลิ่นปากเหม็นมีสาเหตุจากปัญหาในช่องปากประมาณ  ๘๐ %  เช่น ลินเป็นฝ้า  ร่องเหงือกอักเสบ  โรคปริทันต์หรืออวัยวะรอบฟันอักเสบ  แผลในช่องปาก  ฟันผุ  ฟันคุด  ฟันซ้นเก  ฟันปลอมหรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ใส่เพื่อจัดแต่งฟันไม่สะอาด  มีเศษอาหารติดค้าง  และประมาณ  ๒๐ %  จากปัญหานอกช่องปา