Category: ประเภทอื่น ๆ

ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่  เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียงของกองทัพเรือ  มีองค์ความรู้กิจกรรมต่าง ๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม  ผู้ศึกษาดูงาน สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองและองค์การได้  ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่เป็นโครงการสนับสนุน “โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  ไ