Category: การตรวจประเมิน

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภาคใต้

ประธาน กบท.ทร. ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้                       เมื่อ  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพิกานนท์  หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือภาคที่ ๓  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ย

ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว ทร. ภาคตะวันออก

การตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก                  เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  ได้เดินทางไปทำการตรวจประเมินผล แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ ในภาคตะวันออก (ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี)  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารการท่องเที่่ยวกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙  ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของกองทัพเรือ  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุ

ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ จว.สมุทรปราการ                    เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ นำโดย น.อ.หญิง กัลยา เอี่ยมเล็ก หน.ฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์ฯ น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมื่อง หน.ฝ่ายควบคุม ติดตามและประเมินผลฯ น.อ.หญิง จิตรา รัตนวิทย์  น.ท.หญิง พัชรี ศิริมาก   น.ท.ชัย  สิงขร    ร.อ.สมเกียรติ  สงวนดี ฯลฯ   เดินทางไปตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวของกรมยุทธศึกษาทหารเร