Category: ประชุม

อบรมเชิงปฎิบัติการ

เมื่อ  ๗ กันยายน ๒๕๖๐  สำนักงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ ในวันนี้จัดอบรมเกี่ยวกับแผนการบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. มี น.ต.ธรรมนูญ  บุญประกอบ และ น.ต.สุเมโธ  เขียวเม่น  เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั่วประเทศ จำนวน  ๒๐๐ นาย ********************* น.ท.ชัยฯ ลงข้อมูล/น.ต.สุเมโธฯ ภาพ

ประชุม ศอท.ทร.

 เมื่อ ๑๖ ส.ค.๖๐  พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร  ผบ.รร.เสธ.ทร.ยศ.ทร. และ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.  ประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและงานที่จะดำเนินการต่อไปในช่วง ส.ค.-ก.ย.๖๐ เช่น การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑  การจัดทำแผนแม่บทศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การสรุปผลการตรวจประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือฯลฯ  เพื่อให้งานของศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ดำเนินไปอย่างต่

ประชุมท่องเที่ยวทางน้ำครั้งที่ 2

จัดท่องเที่ยวทางน้ำ เมื่อ  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  พล.ร.ต.หญิง อารยา  อัมระปาล  กรรมการมูลนิธิพระราชวังเดิม  น.อ.ไพฑูรย์  ปัญญสิน  กรรมการการท่องเที่ยวกรมการขนส่งทหารเรือ  น.อ.หญิง กาญจนา  ทรงวรวิทย์  กรรมการการท่องเที่ยวกรมอู่ทหารเรือ  คุณประยูร  เลาหบุญญานุกูล  ที่ปรึกษาโครงการ  และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  เข้าร่วมสังเกตุการณ์  การจัดท่องเที่ยวทางน้ำ ครั้งที่ ๒  ณ  ห้องประชุมอาคารสามสมอ  เพื่อร่วมพิจารณาการเขียนโครงการ “กราบเจ้าตาก  แลอู่เรือธน  ยลเรือพระราชพิธี”  

ติดตามความก้าวหน้าศูนย์บริการการท่องเที่ยว ทร. ภาคตะวันออก

เมื่อ 30 มิ.ย.60 พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธ์สิทธิ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร  รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของศูนย์บริการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก  รูปแบบ  One Stop Service  ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมความก่อนที่จะเปิดทำการเต็มรูปแบบต่อไป โดยมี น.อ.ประภาส สุดขาว หน.ศูนย์บริการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภา

16 มิ.ย.60 รอง ผอ.ศูนย์ฯจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๐ พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้จัดประชุมฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค์ ข้อขัดข้อง และกำหนดแนวทางในการดำเนินการในช่วงต่อไป

7 มิ.ย.60 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์บริการฯภาคตะวันออก

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๐ พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยว ทร. ภาคตะวันออก ในพื้นที่สัตหีบ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการ ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. น.อ.หญิง กัลยา เอี่ยมเล็ก น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมือง น.อ.หญิง จิตรา รัตนวิทย์ น.อ.ประภาส สุดขาว หน.ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ทร. ภาคตะวันออก และ รอง หน.ศูนย์บริการ ฯ อีก ๗ นาย เพื่อชี

ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.หารือกับ ขส.ทร.เตรียมจัดทริปทัวร์ทางนำ้

เมื่อ 19 พ.ค.60 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ ขส.ทร. (เรือราชพิธีฯ) อร. (อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ) และมูลนิธิพระราชวังเดิม และเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. (ร่วมฟังการหารือ) เข้าร่วมหารือเบื้องต้นในการจัดทริปทัวร์ทางน้ำ เป็นแพ็คเก็ตประจำ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เมื่อได้ข้อยุติความเป็นไปได้ในเบื้องต้นแล้ว จะจัดทำโครงการให้แต่ละหน่วยพิจารณาต่อไป

9 พ.ค.60 ประธาน กบท.ทร. ประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในพท.วังเดิม

วันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 1300 พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธาน กบท.ทร. ได้เชิญ พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ฯลฯ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่พระราชวังเดิม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.

ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์อำนวยการฯ

                  เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 0900  พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร  รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.  เชิญประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแหล่งท่องเที่ยว ทร.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. โดย พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยแหล่งท่องเที่ยว ทร. จำนวน ๑๔ หน่วย ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร กร. เพื่อฟังการชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเชิญ พ.อ.อดุลย์ คุณมี หน.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทบ. เป็นวิทยาการในการบรรยาย มีเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๕ นาย