Mar 17, 2018

Navytourismcenter

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร

           คณะผู้บริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  โดยศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ปัจจุบันมี พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพิกานนท์  หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ   พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์  พันธุ์สิทธิ์   รองเสนาธิการทหารเรือ (ฝ่ายกิจการพลเรือน)  เป็น  เลขานุการฯ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร  บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผช.เลขานุการฯ และ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  มีหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวของกองทัพเรือให้เป็นไปนโยบายของกองทัพเรือ  ในการใช้ทรัพยากรของกองทัพเรือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ         

1. น.อ.หญิง กัลยา  เอี่ยมเล็ก หน.ฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธุ์
2. น.อ.มนัส   เจือจันทร์ หน.ฝ่ายแผนและโครงการ
3. น.อ.ธาตรี  ฟักศรีเมือง หน.ฝ่ายควบคุม ติดตาม และประเมินผล
4. น.อ.หญิง จิตรา  รัตนวิทย์ รอง หน.ฝ่ายควบคุม ติดตาม และประเมินผล
5. น.ท.หญิง พัชรี  ศิริมาก รอง หน.ฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์
6. น.ท.ภิญโญ  ธรรมสุวรรณ รอง หน.ฝ่ายแผนและโครงการ
7. น.ท.หญิง มัลลิการ์  ประคองเพ็ชร์ ประจำฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์
8. น.ท.ชัย  สิงขร  ประจำฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์
9. น.ต.ธรรมนูญ  บุญประกอบ ประจำฝ่ายแผนและโครงการ
10. น.ต.สุเมโธ  เขียวเม่น ประจำฝ่ายแผนและโครงการ

 

11. ร.อ.สมเกียรติ  สงวนดี ประจำฝ่ายควบคุม ติดตามและประเมินผล
12. ร.ท.ดิเรก  ฮวดสุวรรณ์ ประจำฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธุ์
13. พ.จ.อ.หญิง กฤตนัท  เบญจฆรณีกุล เสมียนฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์
14. พ.จ.อ.ศุภกร  สมหวัง เสมียนฝ่ายแผนและโครงการ
15. พ.จ.ท.ธิติวัฒน์  ภูมิสิริพงศ์ เสมียนฝ่ายควบคุม ติดตามและประเมินผล
16. พ.จ.ท.พีรพรรณ  รอตด้วง เสมียนฝ่ายควบคุม ติดตามและประเมินผล
17. นายศุภกฤษ  เทียนเจริญ เจ้าหน้าที่บริการฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © 2017. ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ